Uzlādējam cilvēkus, uzlādējam Zemi

Ilgtspēja ir būtiska “Coffee Address” stratēģijas un vērtību daļa – mēs lielu uzmanību pievēršam rūpēm par vidi, produktatbildībai, darbinieku labbūtībai un ētiskai pārvaldībai. Šī apņemšanās ietver tādas iniciatīvas kā saprātīga resursu pārvaldība, ilgtspējīgs produktu piedāvājums, veselīgas un iekļaujošas darbavietas uzturēšana un spēcīgas pārvaldības prakses īstenošana. Šo centienu mērķis ir radīt ilgstošu pozitīvu ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku, kas ved uz ilgtspējīgu nākotni.

Lejupielādēt mūsu jaunāko ziņojumu

SUSTAINABILITY REPORT 2023

Planēta

Šajā jomā centienu galvenais mērķis ir līdz minimumam samazināt vidisko pēdu, pienācīgi apsaimniekojot atkritumus, īstenojot energotaupības pasākumus un ievērojot aprites ekonomikas principus. Cita starpā tiek īstenotas tādas iniciatīvas kā pāreja uz ilgtspējīgiem materiāliem un reciklēšanas programmu uzlabošana, turklāt tiek arī pētītas iespējas visās darbībās ieviest energoefektīvus risinājumus.

Produkts

Produkta stratēģijā galvenā uzmanība tiek pievērsta ētiski iegūtai kafijai. Tās ietvaros tiek nodrošināta ilgtspējīga piegādes ķēde, apņemoties sadarboties ar tādiem piegādātājiem, kas atbilst stingriem vides un ētikas standartiem, kuru mērķis ir līdz minimumam samazināt kopējo vidisko pēdu.

Cilvēki

Cilvēku stratēģijā uzsvars likts uz drošu, iekļaujošu un spēcinošu darbavietu, par prioritāti izvirzot veselību, drošību un personīgo attīstību. Šīs jomas centieni ir vērsti uz visaptverošas apmācības nodrošināšanu, labbūtības kultūras veicināšanu un darbinieku iesaistīšanu ilgtspējas iniciatīvās.

Pārvaldība

Korporatīvās pārvaldības jomā “Coffee Address” grupa rūpīgi ievēro pārredzamības, pārskatatbildības un ētiskas prakses principus. Mūsu darbības ir balstītas uz pārdomātu pārvaldības satvaru, saskaņā ar kuru galvenā uzmanība organizācijas darbības virzīšanā un kontrolē tiek pievērsta atbildībai. Šis satvars atbilst ne tikai mūsu iekšējiem standartiem, bet arī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izstrādātajam Korporatīvās pārvaldības kodeksam, atbalstot mūsu apņemšanos ievērot augstus pārvaldības un ētiskas rīcības standartus.