Isikuandmete töötlemise poliitika

COFFEE ADDRESS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISPOLIITIKA
Viimati uuendatud 25. jaanuaril 2019. aastal

 

  1. Mõisted

Klient: Igasugune juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda Coffee Addressi pakutavat teenust.

Isikuandmed: Igasugune teave, mis on seotud klientide kontaktisikutega – füüsilised isikud, kelle kohta me oleme saanud teavet teiega koostööperioodi jooksul või sellepärast, et olete kasutanud võimalust taotleda mõnda meie teenust sellel veebisaidil või olete tellinud uudiseid Coffee Addressi kohta.

Töötlemine: Igasugune toiming isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, muutmine, juurdepääsu tagamine, päringute tegemine, edastamine jne.

2. Teave Andmehalduri kohta

Isikuandmete töötlemise vastutav isik, nagu määratletud selles poliitikas, on Coffee Address OÜ, reg. nr 10260239, aadress: Taevakivi tn 1, Lasnamäe linnaosa, 13811, Tallinn, Harju maakond (edaspidi - Coffee Address) ja Baltic Coffee Holding, SIA, reg. nr 40203047754, aadress: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046 (edaspidi - Baltic Coffee Holding). Coffee Address ja Baltic Coffee Holding töötlevad teie isikuandmeid ühisvastutavatena, ja nende vastastikused kohustused, õigused ja pädevus isikuandmete töötlemisel on reguleeritud nende vahel sõlmitud lepinguga.

3. Dokumendi eesmärk

3.1. Poliitika on välja töötatud selleks, et tagada ja informeerida kliente isikuandmete töötlemisest, mida Coffee Address viib ellu vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi - Määrus) ning muudele asjakohastele õigusaktidele privaatsuse ja andmekaitse valdkonnas.

3.2. Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi - Poliitika) sisaldab teavet selle kohta, kuidas Coffee Address töötleb oma klientide isikuandmeid. Käesoleva poliitika sätted kehtivad kõigi Coffee Addressi klientide suhtes, kes on kasutanud või avaldanud soovi kasutada Coffee Addressi pakutavaid teenuseid, sealhulgas suhetes klientidega, mis on loodud enne käesoleva poliitika jõustumist.

4. Isikuandmete kategooriad

Juhul kui olete meie klient, olnud meie klient või väljendanud soovi saada meie kliendiks, teenuse pakkumise eesmärgil koostöö käigus kogume ja töötleme teilt järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, ametikoht, e-post, kontakttelefoninumber, samuti suhtlusandmed Coffee Addressi ja kliendi kontaktisiku vahel seoses kliendi poolt tehtud tellimuste, teenuste paigaldamise ja teenuste kvaliteediga seotud kaebustega.

5. Isikuandmete Töötlemise Õiguslik Alus ja Eesmärk

5.1. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks: Määruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt töötleb Coffee Address Klientide isikuandmeid teenuslepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, tagamaks, et Kliendiandmed oleksid ajakohased ja täpsed, et osutada lepingu täitmisega seotud teabevahetust, teavitada Kliente muudatustest lepingutes või teenuste osutamise käigus, esitada arveid osutatud teenuste eest ning võtta vajadusel Kliendi soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist.

5.2. Kliendi ja Coffee Addressi õigustatud huvide tagamiseks ja kaitseks ning õiguste kohaldamiseks: Vastavalt määruse 6. artikli 1. osa f alapunktile töötleb Coffee Address, arvestades Coffee Addressi ja Kliendi õigustatud huve, isikuandmeid teenuste pakkumise protsessi juhtimiseks eesmärgiga parandada teenuse ja suhtlusprotsessi, samuti korraldada personali koolitust, tagada tehingute tõendamine, kättesaadud Kliendi tellimused, äriline suhtlus koostööprotsessis osutatud teenuste osas.

5.3. Teenuste kvaliteedi ja sisemiste äriprotsesside parandamiseks: Vastavalt määruse 6. artikli 1. osa f alapunktile, arvestades Coffee Addressi õigustatud huve teenuste pakkumise protsessi pidevaks parandamiseks, tehniliste süsteemide, IT-infrastruktuuri jne täiustamiseks, võib Coffee Address töödelda Klientide isikuandmeid testimise eesmärgil selliste süsteemide ja teenuste testimiseks.

5.4. Reklaamikommunikatsiooni saatmiseks: Vastavalt määruse 7. artikli 1. osa f alapunktile, kui olete meie klient või olete tellinud teavet Coffee Addressi uudiste kohta, saadame teile aeg-ajalt teavet uudiste kohta, mida pakume meie klientidele. Iga sellise kommunikatsiooni korral on võimalus sellest lihtsal ja tasuta viisil loobuda.

Isikuandmete Saajad

6.1. Kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil võib Coffee Address kasutada teenusepakkujaid, kes töötlevad Teie Isikuandmeid. Sel juhul võtab Coffee Address vajalikud meetmed tagamaks, et sellised Isikuandmete töötlejad järgiksid Coffee Addressi juhiseid ja vastaksid õigusaktide nõuetele, ning nõuab ka vastavate turvameetmete rakendamist.

6.2. Samuti võime paremate teenuste tagamiseks teha koostööd mõne koostööpartneriga, kes võib samuti töödelda Teie Isikuandmeid iseseisva või kaasjuhtimisega haldurina. Sellisel juhul teavitatakse Teid sellest asjaolust ja Teid teavitatakse enne vastava teenuslepingu sõlmimist, niivõrd kui see on praktiliselt teostatav ja on kooskõlas õigusaktide nõuetega.

6.3. Coffee Address võib olla kohustatud edastama Teie Isikuandmeid ka seaduses nimetatud pädevatele asutustele ning võib Teie Isikuandmeid edastada kohtuvälistele võla sissenõudmise teenusepakkujatele, järgides oma seadusjärgseid õigusi oma finantshuvide kaitseks. Sel juhul tagab Coffee Address, et asutustele edastatakse ainult seaduses sätestatud Isikuandmed ning tagatakse, et Isikuandmetele ei oleks juurdepääsu isikutel, kellel puudub vastav volitus.

6.4. Coffee Address teostab Isikuandmete töötlemist ainult Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas.

7. Andmete Säilitamine ja Tehniline Turvalisus

7.1. Coffee Address tagab vastavalt õigusaktidele Kliendi Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning on rakendanud järjepidevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid Isikuandmete kaitseks volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotuse, muutmise või hävitamise vastu. Meetmete hulka kuuluvad muu hulgas:

(a) Andmete krüpteerimine andmete edastamisel (SSL-krüpteerimine);

(b) tulemüür;

(c) sissetungi kaitse- ja avastusprogrammid;

(d) andmete edastamine HTTPS-protokolli kasutades;

(e) Coffee Addressi personali juurdepääs erinevatele andmetöötlussüsteemidele on registreeritud ja kaitstud;

(f) muud tehnoloogia arengule vastavad meetmed.

7.2. Coffee Address säilitab ja töötleb Klientide Isikuandmeid seni, kuni eksisteerib mõni järgmistest Isikuandmete töötlemise alustest:

(a) Teenusleping või kaubandusleping, mille Klient on sõlminud, on kehtiv;

(b) ajavahemikul, mis on kehtestatud õigusaktidega Coffee Addressi või Kliendi vastastikuste õiguste kasutamiseks pärast lepingu lõppemist;

(c) ajavahemikul, mis on kehtestatud Coffee Addressi kohustuslike kohustuste täitmiseks õigusaktidega;

(d) Kliendi nõusolek vastava Isikuandmete töötlemise jaoks on kehtiv, kui muud töötlemise alust ei eksisteeri.

7.3. Pärast tingimuste

7.2. punktis sätestatud Isikuandmete töötlemise aluste lõppemist kustutatakse Coffee Addressi käsutuses olevad Isikuandmed.

 

8. Isikuandmete subjektide õigused teabe saamiseks ja andmete parandamiseks 8.1. Coffee Address tagab Klientide kontaktisikutele (andmesubjektidele) järgmised õigused seoses isikuandmete töötlemisega:

(a) Nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed, puudulikud või ebaõiged;

(b) Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete kasutamine põhineb õiguspärastel huvidel, sealhulgas turunduspakkumiste saamise või küsitlustes osalemise eesmärgil;

(c) Nõuda oma isikuandmete kustutamist, kuid ainult juhul, kui isikuandmeid töödeldakse isiku nõusolekul, samuti juhul, kui Coffee Addressil puudub enam seaduslik alus isikuandmete töötlemiseks, mida sätestavad õigusaktid;

(d) Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt kehtivatele õigusaktidele, näiteks perioodil, mil Coffee Address hindab, kas andmesubjektil on õigus taotleda oma andmete kustutamist;

(e) Saada teavet selle kohta, kas Coffee Address töötleb Kliendi kontaktisiku isikuandmeid, samuti neile juurdepääsu saamiseks;

(f) Tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks juhul, kui see põhineb nõusolekul;

(g) Esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta, kui Klient leiab, et Coffee Addressi teostatav isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, esitades kaebuse ühele nimetatud institutsioonidest: Lätis - Andmekaitse Inspektor (Datu valsts inspekcija) (www.dvi.gov.lv); Eestis - Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/en/inspectorate); Leedus - Valstybine duomenu apsaugos inspekcija (https://ada.lt/go.php/eng/img ).

8.2. Kliendi kontaktisikud võivad esitada taotlusi Coffee Addressile oma õiguste teostamiseks kirjalikult e-posti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates selle aadressile [email protected] või esitades kirjaliku taotluse Poliitika punktis 2 märgitud kontorite aadressidele.

9. Küpsised

9.1. Sarnaselt enamus teiste veebisaitidega kasutab ka see sait küpsiseid.

9.2. Coffee Addressi veebisaidile võib olla paigutatud lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused. Coffee Address ei vastuta nende eest.

10. Muud sätted

10.1. See poliitika on kättesaadav klientidele Coffee Addressi veebisaidil www.coffeeaddress.com.

10.2. Coffee Address võib lisada ja muuta käesolevat poliitikat, teavitades klientide kontaktisikuid sellistest muudatustest e-posti teel ja avaldades ajakohastatud poliitika veebisaidil.